Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 25 januari 2024 onder nummer 34059024. 

Artikel 1 Definities

1.1 De in deze Voorwaarden met hoofdletter geschreven termen zullen de navolgende betekenis hebben:

 • Dehaco: de verkopende partij die de producten en/of diensten levert, zijnde Dehaco B.V. en/of de met haar verbonden ondernemingen.

 • Afnemer: de wederpartij van Dehaco, zijnde de kopende partij.

 • Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Dehaco waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven en voorstellen tot opdrachten of Overeenkomsten.

 • Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Dehaco en Afnemer betreffende de verkoop van producten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Dehaco, inclusief alle bijlagen en wijzigingen van die Overeenkomst.

 • Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Dehaco.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht, offerte, Overeenkomst of iedere andere rechtsverhouding tussen Dehaco en Afnemer, tenzij de Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Aanvullingen op en wijzigingen van de Overeenkomst dienen schriftelijk, met wederzijds goedvinden, te worden vastgelegd.

2.4 Indien Dehaco met Afnemer meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ten aanzien van alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige Voorwaarden.

2.5 Indien Dehaco niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dehaco in enigerlei mate het recht zou verliezen om in alle gevallen de naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

3.2 Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan en kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.

3.3 Dehaco is bevoegd de Aanbieding te herroepen binnen drie (3) volle kalenderweken, nadat Afnemer de Aanbieding van Dehaco heeft aanvaard.

3.4 Dehaco kan niet aan zijn Aanbiedingen worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Leveringsvoorwaarden

4.1 Dehaco is bevoegd tot het doen van deelleveranties en is bevoegd deze uitgevoerde delen afzonderlijke te factureren. Indien de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd kan Dehaco de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende deel behoren opschorten, totdat de Afnemer aan zijn verplichting van de eerdere deelleveranties heeft voldaan.

4.2 Afnemer is verplicht om goederen en diensten, waarvan levering door Dehaco is overeengekomen, af te nemen op het tijdstip dat en de plaats die tussen partijen uit hoofde van de betreffende overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dehaco gerechtigd de goederen op te slaan voor risico van de Afnemer. Alle kosten die in verband met de opslag en transport gemaakt moeten worden zijn voor rekening van Afnemer.

4.3 Afnemer is verplicht de goederen af te nemen en te betalen na totstandkoming van de Overeenkomst. Afnemer kan zich in geen geval beroepen op een herroepingsrecht, tenzij Dehaco hiervoor goedkeuring verleent.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt aflevering plaats in de fabriek of het magazijn van Dehaco op een Ex Works basis conform de meest recente versie van de ICC Incoterms.

4.5 Nadat Afnemer de goederen en/of diensten geleverd door Dehaco heeft ontvangen, dient Afnemer de goederen en/of diensten ten spoedigste maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na ontvangst op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Zichtbare gebreken of onjuistheden dienen binnen voornoemde termijn schriftelijk aan Dehaco te worden gemeld, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen, alles op straffe van verval van elke aanspraak van Afnemer ter zake. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.

4.6 De termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de Overeenkomst of, indien betaling aan Dehaco van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering van de Overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling hiervan is ontvangen. Levertermijnen worden bij benadering vastgesteld en vormen nooit een fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Indien Dehaco voor de uitvoering van de Overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van Afnemer en Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekortschiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Dehaco redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. De extra kosten die Dehaco maakt voor de in dit artikel genoemde gevallen zijn voor rekening van Afnemer. Bij niet tijdige levering is Dehaco niet eerder in verzuim dan wanneer Afnemer Dehaco een schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd, met inachtneming van een termijn van minstens veertien (14) kalenderdagen en Dehaco ook binnen die gestelde termijn om hem toe te rekenen redenen niet aan zijn leveringsverplichting voldoet.

4.7 Het risico voor een door Dehaco te leveren zaak gaat blijvend op Afnemer over bij aflevering.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Dehaco, totdat alle vorderingen die Dehaco op zijn Afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

5.2 Zolang het eigendom van de goederen niet op de Afnemer is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Dehaco mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

5.3 De Afnemer is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dehaco te bewaren.

5.4 Dehaco is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Afnemer aanwezig zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen, indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Afnemer zal Dehaco te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitoefening van de rechten van Dehaco. De kosten van het terugnemen en het eventueel te gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van Afnemer.

5.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Dehaco daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

5.6 Voornoemde bepalingen van dit artikel laten de overige aan Dehaco toekomende rechten onverlet.

Artikel 6 Prijzen

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde overheidsheffing en, in geval Dehaco voor het transport van goederen zorgdraagt, ook niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan Dehaco apart en volledig in rekening brengen.

6.2 Indien voor Dehaco de kosten voor het uitvoeren van de Overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Dehaco zijn gestegen, is Dehaco gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen en de nieuw tot stand gekomen prijs te hanteren.

6.3 Indien tussen Dehaco en Afnemer een prijs in een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Dehaco, is Dehaco gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling te corrigeren.

Artikel 7 Betaling

7.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige korting en verrekening binnen dertig (30) dagen na de op de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door Dehaco daarvoor opgegeven bankrekening.7.2 Tenzij Dehaco uitdrukkelijk met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten om de reden dat het door Dehaco geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.7.3 Vindt betaling niet tijdig plaats dan is Dehaco, onverminderd haar overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot:

 1. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Afnemer met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Afnemer;
 2. vergoeding van de schade als gevolg van de niet tijdige betaling, welke vergoeding in ieder geval bestaat uit de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW en 6:120 lid 2 BW). De rente wordt verbeurd vanaf het moment, waarop Afnemer in gebreke is met betaling, tot het moment, waarop Afnemer geheel heeft voldaan wat hij aan Dehaco verschuldigd is. Telkens na afloop van een jaar wordt de in de vorige zin bedoelde rente ook verschuldigd over de reeds verbeurde maar nog niet voldane rente;
 3. vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste kosten geacht worden minimaal te bestaan uit 15% van hetgeen Afnemer niet tijdig heeft betaald en Dehaco opvordert.

7.4 Indien Dehaco reden heeft te twijfelen aan de nakoming door Afnemer van zijn betalingsverplichting - waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van Afnemer, surséance van betaling, faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf -, wordt al hetgeen Afnemer aan Dehaco verschuldigd is direct opeisbaar en is Dehaco bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling dan wel - naar genoegen van Dehaco - zekerheid voor de betaling is ontvangen. Vindt zekerheidstelling of volledige betaling niet binnen veertien (14) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek plaats, dan is Dehaco bevoegd om de betreffende overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade en zonder tot enige schadevergoedingen gehouden te zijn.

Artikel 8 Overeengekomen diensten

8.1 Indien Dehaco goederen levert, draagt Dehaco voor de montage, installatie, inbedrijfstelling en/of onderhoud slechts zorg, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

8.2 Indien is overeengekomen dat Dehaco zorgdraagt voor de montage, installatie, inbedrijfstelling en/of onderhoud, zal Afnemer alle mogelijke medewerking, vergunningen, toegang en materiaal verlenen die nodig is voor Dehaco om de montage, installatie, inbedrijfstelling en/of onderhoud te kunnen bewerkstelligen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9 Intellectuele eigendom en geheimhouding

9.1 Dehaco behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de intellectuele wet- en regelgeving. Indien door derden inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht van Dehaco, stelt Afnemer Dehaco hiervan onverwijld in kennis.

9.2 Alle gegevens en informatie met een zakelijk en vertrouwelijk karakter behorende aan Dehaco waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot tekeningen, catalogi, productontwerpen en programmatuur die Dehaco aan Afnemer ter hand stelt, mogen niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dehaco.

9.3 Dehaco heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Kwaliteit

10.1 Dehaco levert goederen en verricht werkzaamheden die voldoen aan de kwaliteitseisen, die uitdrukkelijk zijn overeengekomen, en aan de wettelijke voorschriften die ten tijde van de laatste aanbieding van Dehaco in Nederland van kracht zijn. Raakt Dehaco na de laatste aanbieding van hem maar vóór de aflevering bekend met nieuwe relevante wettelijke voorschriften in Nederland, dan meldt Dehaco dat aan Afnemer. In onderling overleg vindt, aanpassing van de door Dehaco te leveren prestatie plaats. De leveringstermijn wordt voor zoveel nodig aangepast en de voor Dehaco uit de aanpassing voortvloeiende extra-kosten komen voor rekening van Afnemer. Voor zover met betrekking tot te leveren goederen of te verrichten prestaties niet uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal de kwaliteit van de te leveren goederen en prestaties niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit.

10.2 Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van goederen is vereist, draagt Afnemer zelf zorg voor de verkrijging daarvan.

Artikel 11 Gebreken

11.1 Voor het ongedaan maken van gebreken of tekorten aan goederen en/of diensten geleverd door Dehaco geldt een garantietermijn van twaalf (12) maanden. Dehaco behoudt zicht het recht voor van deze termijn af te wijken.

11.2 Tekorten en gebreken dienen binnen tien (10) werkdagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Dehaco.

11.3 Bij tekorten of gebreken, welke tijdig na ontdekking daarvan schriftelijk aan Dehaco zijn gemeld, zal Dehaco het gebrek ongedaan maken door herstel of vervanging. Indien het tekort of gebrek slechts tegen voor Dehaco onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, kan Dehaco (een redelijk deel van) de prijs voor het geleverde reduceren of restitueren, of kan de betreffende overeenkomst door Dehaco schriftelijk voor ontbonden worden verklaard. Dehaco heeft te allen tijde de bevoegdheid tussen bovengenoemde mogelijkheden van ongedaan maken te kiezen.

11.4 Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen:

 1. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door Dehaco daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor rekening en risico van Afnemer.
 2. In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Afnemer.
 3. Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrijkomen, worden automatisch eigendom van Dehaco.
 4. Afnemer heeft geen recht jegens Dehaco op ongedaan maken van tekorten en gebreken, waarvan aannemelijk is dat zij het gevolg zijn van normale slijtage, van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, van gebruik niet overeenkomstig de bestemming, of van het niet (juist) opvolgen van bepaalde aanwijzingen dan wel instructies van Dehaco.
 5. Het recht van Afnemer jegens Dehaco op ongedaan maken van tekorten of gebreken vervalt indien het gebrek of tekort is ontstaan door nalatigheid, opzet of grove schuld door Afnemer.
 6. Het recht van Afnemer jegens Dehaco op ongedaan maken van tekorten en gebreken vervalt wanneer Afnemer het ongedaan maken zonder voorafgaande toestemming van Dehaco zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.
 7. Het recht van Afnemer jegens Dehaco op ongedaan maken van tekorten of gebreken vervalt indien Afnemer, zonder voorafgaande toestemming van Dehaco, veranderingen heeft aangebracht aan het product.
 8. Het zich voordoen van tekorten of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer jegens Dehaco. Komt Afnemer ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.
 9. Voor tweedehands goederen wordt geen garantie verleend tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen.

11.5 Doen zich tekorten of gebreken voor met betrekking tot goederen, die Dehaco van derden heeft verkregen, of met betrekking tot werkzaamheden, die Dehaco door derden heeft doen uitvoeren, dan geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt.

11.6 Het zich voordoen van tekorten of gebreken, ten aanzien waarvan Dehaco een plicht tot ongedaan maken heeft, kan - buiten het in 11.3 genoemde geval - pas dan een grond voor ontbinding door Afnemer van de betrokken overeenkomst vormen, wanneer Dehaco ook na een schriftelijke aanmaning daartoe nalaat om binnen een redelijke termijn, doch minstens een termijn van veertien (14) kalenderdagen, het tekort of gebrek alsnog ongedaan te maken.

11.7 Iedere vordering van Afnemer ter zake van ongedaanmaking, nakoming, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst vervalt, indien hij niet op rechtsgeldige wijze conform dit artikel tegen Dehaco een rechtsvordering aanhangig heeft gemaakt binnen drie (3) maanden, nadat hij overeenkomstig het in 11.2 bepaalde een tekort of gebrek tijdig heeft gemeld.

11.8 Indien er tussen hetgeen in dit artikel is opgenomen en artikel 12 tegenstrijdigheid bestaat, prevaleert hetgeen in dit artikel is opgenomen.

Artikel 12 Retourneren

12.1 Dehaco hanteert een strikt retourbeleid waarbij bij Dehaco bestelde goederen slechts onder de voorwaarden genoemd in dit artikel retour kunnen worden gestuurd.

12.2 Artikelen dienen, ongeacht de reden van retour, binnen 14 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk door middel van het retourformulier bij Dehaco te worden aangemeld als retour. Dit retourformulier is te vinden op www.dehaco.nl/retour.

12.3 De artikelen die retour worden gestuurd, ongeacht de reden van retour, dienen:

 • compleet te zijn en in originele verpakking verpakt;
 • vrij van beschadigingen en/of wijzigingen te zijn;
 • op een deugdelijke manier verzonden worden naar Dehaco

12.4 Als de reden, anders dan de reden genoemd in artikel 11, van de retourzending een fout of tekortkoming van Dehaco B.V. betreft dan:

 • zal Dehaco zorgdragen voor een kosteloos retour door middel van afhaal door Dehaco, in opdracht van Dehaco via verzending of op andere wijze, een en ander naar keuze van Dehaco;
 • heeft Dehaco de bevoegdheid om te kiezen tussen herstel of vervanging van het product of indien voorgaande opties om welke reden dan ook niet passend zijn, te kiezen voor terugbetaling van de verkoopprijs aan Afnemer;
 • geeft Afnemer Dehaco een redelijke termijn om de logistieke en administratieve acties af te handelen.

12.5 Indien de reden van de retourzending géén fout of tekortkoming van Dehaco B.V. betreft, dan worden retourzendingen slechts geaccepteerd indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De te retourneren artikelen dienen direct bij Dehaco te zijn ingekocht, dat wil zeggen niet via een tussenpersoon;
 • De te retourneren artikelen dienen standaard van aard te zijn, dat wil zeggen dat de geretourneerde geen duidelijke persoonlijke artikelen zijn, zoals maar niet beperkt tot op maat gemaakte artikelen, artikelen die voor het algemene publiek duidelijk zijn bestemd voor Afnemer, zoals bedrijfskleuren, bedrijfslogo’s en artikelen die niet in het standaard assortiment van Dehaco zijn opgenomen;
 • De te retourneren artikelen dienen de voorraad- of liquiditeitspositie van Dehaco niet uit balans te brengen, zoals vanwege het aantal of volume van de te retourneren artikelen;
 • De te retourneren artikelen dienen als nieuw, ongebruikt en in de originele en onbeschadigde verpakking te worden geretourneerd;
 • Artikel moet standaard voorraadhoudend product zijn;
 • Indien het product, ter beoordeling van Dehaco, niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, kan Dehaco de retourzending weigeren of kan Dehaco ervoor kiezen om de retourzending alsnog te accepteren en hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Dezelfde regels met betrekking tot betaling gelden zoals genoemd in artikel 7 van de Voorwaarden.

12.6 Indien de retourzending ingevolge artikel 12.5 niet kan worden aangemerkt als retourzending naar aanleiding van een fout van Dehaco, geldt de volgende werkwijze:

 • Bij binnenkomst van de retourzending zal Dehaco de retourzending inspecteren en bij afwijkingen van de vereisten opgesteld door Dehaco, de Afnemer van deze afwijkingen op de hoogte brengen;
 • Dehaco zal 10% van de netto artikelwaarde excl. BTW in rekening brengen bij Afnemer als zijnde retournamekosten.

12.7 Indien Afnemer zijn bestelling, of een gedeelte daarvan, retour wenst te sturen, dient de waarde van de retourzending minimaal €75 te zijn. Retourzendingen met een waarde van minder dan €75 kan Dehaco direct weigeren.

12.8 Bij terugbetaling van de geretourneerde artikelen, om welke reden dan ook, spant Dehaco zich in om deze terugbetaling binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen te verwezenlijken.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Indien Dehaco aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Dehaco is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dehaco is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

13.3 Indien Dehaco aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot en zal nimmer hoger zijn dan eenmaal het factuurbedrag betaald voor het product of de producten die aanleiding geven tot een dergelijke vordering. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

13.4 De aansprakelijkheid van Dehaco is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

13.5 Dehaco kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dehaco aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dehaco toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Dehaco is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van (statutaire) bestuurders of daarmee gelijk te stellen leidinggevende personen van Dehaco.

13.7 Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade onder deze Overeenkomst vervalt indien zij niet binnen tien (10) kalenderdagen nadat zij is ontstaan, schriftelijk kenbaar is gemaakt aan Dehaco en vervolgens binnen drie (3) maanden na haar ontstaansmoment niet binnen deze termijn een rechtsvordering tegen Dehaco aanhangig is gemaakt.

13.8 Afnemer vrijwaart Dehaco voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Dehaco toerekenbaar is.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt voor Dehaco in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, buiten de controle van Dehaco waarvan Dehaco de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen, doch waardoor Dehaco niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder ook georganiseerde of ongeorganiseerde werkstakingen begrepen.

14.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Dehaco opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dehaco niet mogelijk is, langer duurt dan drie (3) achtereenvolgende maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.3 Indien Dehaco bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het verrichte dan wel het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

14.4 Indien een der partijen meent in overmacht te (komen) verkeren, zal deze de andere partij daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 15 Partiële nietigheid

15.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van dat artikel en van deze Voorwaarden in zijn geheel van toepassing. Bij de nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden, zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 16 Wijzigingsbeding

16.1 Dehaco behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, mits zij Afnemer hiervan één (1) maand van tevoren schriftelijk op de hoogte stelt, vanaf welk moment deze nieuwe voorwaarden van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen welke vanaf dat moment tussen partijen ontstaan.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op de rechtsverhouding(en) tussen Dehaco en Afnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten Overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Dehaco. Niettemin heeft Dehaco het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan de Raad van Arbitrage.